Remedial Teaching Nuenen

Werkwijze

Ouders en/of leerkrachten kunnen signaleren dat kinderen zich niet ontwikkelen zoals gewenst of verwacht. Wanneer intensieve en specifieke individuele zorg nodig is kunt u de hulp inroepen van de remedial teaching.
 
Intakegesprek
U maakt een afspraak voor een intakegesprek met mij en eventueel de school van de leerling. Hierin gaan we onder andere in op de problematiek van de leerling, inventariseren we de hulpvraag en gaan we nader in op de mogelijkheden die behandeling zou kunnen bieden. Soms kan ik hier pas na onderzoek uitspraken over doen.
 
Onderzoek en diagnostiek
Om te komen tot een goede effectieve behandeling is het noodzakelijk het (leer)probleem goed in kaart te brengen. Daartoe vindt een pedagogisch-didactisch onderzoek plaats door middel van gesprekken met ouders, de leerling en de school, afname van toetsen en observatie. Daarnaast is het didactisch onderzoek vooral procesgericht, dat wil zeggen gericht op het aanpakgedrag en strategiegebruik van de leerling bij leertaken.
 
Opstellen van een handelingsplan
Op basis van het onderzoek stel ik een handelingsplan op. Hierin staan de (leer)doelen, de aanpak van het leerprobleem en de duur van het behandelingstraject vastgelegd. In het geval van meerdere problemen wordt aangegeven waar de prioriteit in de behandeling komt te liggen.
 
Begeleiding en evaluatie
Het handelingsplan omvat een periode van minimaal 12 weken. De individuele begeleiding vindt 1 maal per week plaats en duurt 60 minuten. Na deze periode worden de resultaten van de behandeling mij met de ouders geëvalueerd en een eventueel vervolgtraject besproken.

Taalgericht vakonderwijs
Ik werk taalgericht bij alle vakken met als voornaamste doel het uitbreiden van de woordenschat van de leerling.